• Privacy Policy

TEMPUR SEALY BENELUX WEBSITE PRIVACY & COOKIE KENNISGEVING

Laatst bijgewerkt in Mei 2018
Wat wordt behandelt in deze kennisgeving?

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Tempur Sealy Benelux B.V. (ook naar verwezen als "Tempur Sealy", "we" of "ons") gebruik zal maken van uw gegevens wanneer u onze producten, diensten en websites gebruikt.

De verklaring beschrijft ook uw rechten inzake gegevensbescherming, met inbegrip van een recht om bezwaar te maken tegen sommige van de verwerkingen die Tempur Sealy uitvoert. U vindt meer informatie over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen in het onderdeel "Welke rechten heb ik?".

We kunnen u ook aanvullende informatie geven wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen als we denken dat het nuttig is om relevante en tijdige informatie te verstrekken.Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over u wanneer u omgaat met ons en onze websites, en wanneer u één van onze producten of diensten aanvraagt of gebruikt. Het gaat om:

 • Uw naam, leeftijd, geboortedatum en geslacht.
 • Contactinformatie, zoals uw factuur-- en verzendadres, e-mail en telefoonnummer.
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Bankinformatie, met inbegrip van uw debet- of  creditkaatinformatie, bankcodenummer en rekeningnummer en transactie-informatie in en ten aanzien van producten die u aankoopt of wanneer u een aanvraag doet voor Tempur Sealy Financing of een andere door ons aangeboden vorm van financiering.
 • Uw persoonlijke voorkeuren, zoals informatie over uw huishouden en aankoopbeslissingen.
 • Informatie over uw communicatie met ons.
 • Uw marketingvoorkeuren, inclusief alle machtigingen die u aan ons hebt gegeven.
 • Productbeoordelingen of testimonials en andere content die u ons stuurt.
 • Locatiegegevens die we verkrijgen over waar u bent, zoals het adres waar u verbindt met het internet met een computer of een winkel als u iets koopt met uw kaart.
 • Informatie over de browser of het toestel dat u gebruikt om naar onze website te gaan.
 • Informatie over uw websitevoorkeuren.

De wetgeving en andere richtlijnen behandelen sommige vormen van persoonlijke informatie als een speciale categorie. We verzamelen en gebruiken alleen het type informatie dat we wettelijk mogen verzamelen. Voorbeelden van door ons verwerkte informatie die in de speciale categorie vallen: gezondheidsinformatie die we van u vragen (als u producten aankoopt waarbij gezondheidsinformatie relevant is, zoals producten die werden ontwikkeld om rugpijn te verlichten) en informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen (als we u moeten onderzoeken in verband met het gebruik van onze diensten of in verband met achtergrondonderzoeken voor personeel/ sollicitaties.Hoe gebruiken we deze informatie en op welke wettelijke basis gebeurt dit?
We gebruiken de hierboven naar verwezen persoonlijke informatie die u ons geeft voor de volgende doeleinden:

Om een contract uit te voeren of om stappen te nemen in verband met een contract: dit is relevant als u een aanvraag doet voor één van onze financiële producten of diensten. Het gaat om:
 • Betalingen uitvoeren en verwerken
 • Communiceren met u en klantenservice verlenen.
 • De verzending of andere voorzieningen van producten, diensten of prijzen organiseren.
 • Uw loyaliteitsprogramma's beheren.
 • Onze relatie met u beheren
 • Garantie voldoen


Waar vereist voor Tempur Sealy's legitieme belangen, zoals hieronder vermeld, en waar onze belangen niet nietig worden door uw rechten inzake gegevensbescherming:
 • Door u verzochte producten en diensten verlenen en het beantwoorden van opmerkingen of klachten die u ons kunt verzenden. We kunnen persoonlijke gegevens over uw afhankelijke personen, familie en partner (die u aan ons verstrekt) verwerken.
 • Onze services promoten ten aanzien van onze klanten en potentiële klanten, u informeren over nieuws en updates, en events hosten of beheren.
 • De verzending of andere voorzieningen van producten, diensten of prijzen organiseren.
 • Toezien op het gebruik van onze websites en online diensten en uw informatie gebruiken om ons te helpen onze producten, content, services en websites, online en offline, te bewaken, te verbeteren en te beschermen.
 • Onze website, producten of diensten aanpassen voor u.
 • Van u of van anderen ontvangen klachten over onze diensten, producten of websites onderzoeken.
 • Om ons bedrijf op doeltreffende en passende wijze te runnen. Dit omvat het beheren van onze financiële positie, zakelijk vermogen, planning, communicaties, bedrijfsbestuur en audit
 • Toezicht houden op klantaccounts om fraude, terrorisme, verkeerde voorstelling, veiligheidsincidenten of misdaad te detecteren, te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden in overeenstemming met het toepasselijk recht.
 • Beheren hoe we werken met andere bedrijven die diensten aan ons en onze klanten aanbieden.
 • In verband met rechtsvorderingen en voor compliance, regelgevende en onderzoeksdoeleinden.
 • Gespreksopnamen wanneer u ons callcenter belt (we laten u altijd weten wanneer een gesprek wordt opgenomen).
 • Sollicitaties die u ons geeft wanneer u solliciteert voor een baan of informatie die we krijgen van referenties of uw vorige werkgever.
 • Om ons te helpen bij het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten.


Als u ons toestemming geeft:
 • Zullen we u directe marketing sturen via e-mail and/of SMS in verband met onze producten en diensten.
 • We plaatsen cookies en gebruiken vergelijkbare technologieën in overeenstemming met ons Beleid inzake cookies (zie hierna) en de aan u verstrekte informatie wanneer deze technologieën worden gebruikt.
 • In andere gevallen waar we uw toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor het doel dat we op dat moment zullen toelichten.


Voor wettelijk verplichte doeleinden:

 • Controles uitvoeren van klanten, potentiële klanten en andere derden om in overeenstemming te zijn met onze wettelijke, regelgevende en professionele verplichtingen.
 • Als respons op verzoeken van de overheid of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.


We hebben afwegingstoetsen uitgevoerd voor alle gegevensverwerking die we uitvoeren op basis van onze legitieme belangen, die we hierboven beschreven. U kunt informatie verkrijgen over elk van onze afwegingstoetsen door contact op te nemen via de hieronder vermelde informatie.

We kunnen de verzochte producten of andere services niet verstrekken als we niet alle relevante persoonlijke gegevens hebben ontvangen. De verstrekking van sommige informatie, zoals de gegevens die u verstrekt zodat we u marketingcommunicatie kunnen verzenden, is optioneel.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij hij uitvoeren van sommige functies hierboven, vertrouwen we op technologie die automatische beslissingen neem op basis van de criteria die we als relevant hebben aangeduid en de informatie die we over u of een bepaalde transactie verzamelen. Dit omvat krediet- en fraudecontroles. We testen onze software regelmatig om de nauwkeurigheid van deze beslissingen te verbeteren en onopzettelijke vooroordelen te voorkomen. Deze beslissingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor u, zoals:


 • Toegang tot onze diensten voorkomen, als we vaststellen dat er een grote kans is dat de dienstverlening aan u onze regelgevende vereisten zou overtreden.
 • Transacties annuleren, als we vaststellen dat er een grote kans is dat een transactie frauduleus is (wanneer een betaling bijvoorbeeld wordt uitgevoerd van een locatie die niet overeenstemt met onze bestanden voor die eindklant) of als de betaler over onvoldoende fondsen beschikt om de uitgave te dekken.
 • De dienstverlening annuleren, als we vaststellen dat de dienstverlening niet gebruikt wordt in overeenstemming met onze voorwaarden. We zullen onze transacties bijvoorbeeld automatisch analyseren om te evalueren of de activiteiten die u uitvoert op de lijst van beperkte activiteiten staan.
Met wie delen we deze gegevens?
Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in en toegankelijk zijn van rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") door ons en derden met wie we uw persoonlijke informatie delen. We zullen uw persoonlijke gegevens delen met andere leden van de Tempur Sealy Group om groepsfuncties te voorzien en te beheren, inclusief de verstrekking van onze producten en diensten aan u. Uw persoonlijke informatie zal worden overgedragen aan Tempur Sealy Group filialen en leveranciers in de onderstaande landen buiten de EER:

 • De Verenigde Staten
 • India
 • Singapore

Wanneer we uw gegevens overdragen binnen de Tempur Sealy Group, gebruiken we een overeenkomst binnen de onderneming die standaard door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules bevat. Wanneer we uw informatie overdragen aan organisaties buiten de Tempur Sealy Group, gebruiken we standaard door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules om de overdracht te waarborgen, tenzij we persoonlijke informatie overdragen aan een derde die bindende bedrijfsvoorschriften heeft geïmplementeerd of die het EU-U.S. Privacy Shield gebruikt, in welk geval we ervan kunnen uitgaan dat die mechanismen de overdracht beschermen.

Uw persoonlijke gegevens zullen ook worden gedeeld met vertrouwde derden, zoals financiële of andere adviseurs, consulenten en andere professionele experts.

We zullen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven die diensten verlenen onder contract van Tempur Sealy. Deze derden omvatten providers van orderverwerkingservices, website en IT-hosting, helpdesks, onderhoud, callcenteroperaties, marketingonderzoek en analyse en creditkaarbetalingen.

We delen uw persoonlijke informatie ook met overheidsagentschappen en/of wetshandhavingsinstanties en kredietinformatiebureaus en fraudepreventieagenstschappen indien nodig voor de hierboven vermelde doeleinden, indien wettelijk gemandateerd of vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de relevante wetgeving. Als het bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens vrijgegeven aan onze adviseurs en adviseurs van prospectieve kopers en overgedragen aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf.

Welke rechten heb ik?
U hebt het recht om Tempur Sealy een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens om die te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, en om de persoonlijke gegevens die u verstrekt in een gestructureerd machine leesbaar formaat te ontvangen en ons te vragen om deze persoonlijke gegevens te delen (port) met andere organisaties. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden.

Waar we u om uw toestemming vroegen, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Als u vraagt om uw toestemming in te trekken dat Tempur Sealy uw persoonlijke gegevens verwerkt, zal dit geen invloed hebben op eerdere verwerkingen. U kunt ons ook op elk moment vragen om geen profilering voor directe marketing uit te voeren of te verzenden.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, als de uitvoering van uw verzoek bijvoorbeeld persoonlijke gegevens zou onthullen over een andere persoon, die inbreuk zouden maken op de rechten van derden (inclusief onze rechten) of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die we wettelijk moeten bewaren of dwingende legitieme belangen hebben om die te bewaren. Relevante uitzondering zijn opgenomen in de GDPR en in de Wet Gegevensbescherming 2018. We zullen u op de hoogte brengen van relevante uitzonderingen waarop we vertrouwen wanneer we elk verzoek van u beantwoorden.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op de hierna vermelde manier.

Als u onopgeloste zorgen hebt, hebt u het recht om klacht in te dienen bij een EU gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt, of waar u denkt dat een inbreuk werd gemaakt.Beleid inzake cookies
Cookies en gelijkaardige technologieën
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden verzonden door een webserver naar een webbrowser die de server in staat staalt om de browser uniek te identificeren op elke pagina. Andere traceertechnologieën worden ook gebruikt die vergelijkbaar zijn met cookies. Het kan gaan om pixel tags en tracking URL's. Al deze technologieën samen worden gezamenlijk naar verwezen als Cookies” in dit beleid.

Hoe gebruiken we Cookies?
Het type Cookies dat we gebruiken op onze website en de doelen waarvoor we ze gebruiken, worden hieronder uiteengezet:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om te u laten bewegen op onze website en om de functies van de website te gebruiken, zoals toegang tot de beveiligde zones. Zonder deze cookies, kunnen we geen services op onze site verlenen aan u.
 • Analytische/performance cookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u en vele andere bezoekers onze site gebruiken, welke pagina's u bijvoorbeeld het vaakst gebruikt, en of u foutberichten ontvangt van onze webpagina's. We gebruiken gegevens van deze cookies om de ontwerpen te testen en om een consequente vormgeving te onderhouden wanneer u onze site bezoekt. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt bijeengevoegd en wordt alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.
 • We gebruiken Google Analytics bijvoorbeeld om het gebruik en activiteit van de website anoniem te volgen. Google Analytics is een web-analyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken De informatie die door cookies gegenereerd wordt over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen aan Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval van een anoniem IP adres op deze website, wordt uw IP-adres van Google, in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en wordt verkort. Namens de websiterpovider gebruikt Google deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, te rapporteren hoe gebruikers met de website omgaan en om andere website- en internetstatistiekdiensten te leveren. Google zal uw IP-adres nooit met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren Let wel op dat dit een beperkte functionaliteit van de website tot gevolg kan hebben. U kunt daarnaast Google's verzameling en gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl-NL
 • U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt geïnstalleerd op de computer wat voorkomt dat uw data niet wordt verzameld wanneer u deze website bezoekt:
  Disable Google Analytics
 • U vindt meer informatie over de voorwaarden inzake het gebruik en gegevensprivacy op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html or at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl-NL We willen u erop wijzen dat op deze website Google Analytics met de extensie “anonymizelp()” wordt gebruikt en de IP-adressen zodoende anoniem worden verzameld (IP-masking).
Functionele cookies:
Deze cookies stellen onze site in staat om te herinneren welke keuzes u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of uw regio) en betere, meer persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te herinneren die u hebt gemaakt aan tekstgrootte en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te verlenen die u vroeg zoals een video bekijken of opmerkingen plaatsen. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om een optionele servicefunctie toe te staan zoals een live chat sessie. De door deze cookies verzamelde informatie kan anoniem worden gemaakt en ze kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Doelgerichte cookies
Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van de advertentiecampagne te helpen meten. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming. U kunt toestemming geven door de cookie banner op de landingspagina van onze website te sluiten of door de website te bladeren buiten de cookie banner en op één van de items te klikken. Merk op dat we uw toestemming volgen met een technisch cookie; als u bijgevolg cookies moet verwijderen op uw toestel, dan ziet u de cookie banner opnieuw. Ze worden gewoonlijk geplaatst door advertentienetwerken met de toestemming van de operator van de website. Ze herinneren dat u een website bezocht hebt en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Doelgerichte of advertentiecookies zijn gelinkt aan sitefuncties die wordt voorzien door de andere organisatie.

Sociale media cookies:
Met deze cookies kunt u delen wat u deed op onze site op sociale media zoals Facebook en Twitter. Deze cookies vallen niet onder onze controle. U vindt meer informatie over hoe deze cookies werken in het respectieve privacybeleid.

Pixel tags:
Wordt ook wel naar verwezen als GIF of web beacon. Dit zijn onzichtbare tags die op bepaalde pagina's van onze site worden geplaatst maar niet op uw computer. Wanneer u naar deze pagina's gaat, generen pixel tags een generiek bericht van dat bezoek. Ze werken doorgaans samen met cookies en registreren wanneer een bepaald toestel een bepaalde pagina bezoekt. Als u cookies uitschakelt, zal de pixel tag een anoniem webbezoek registreren.

Tracking URL's:
Deze worden gebruikt om te bepalen van welke verwijzende website toegang wordt verkregen.
Indien u helemaal geen cookies wilt toestaan of alleen bepaalde cookies wilt toestaan, raadpleegt u de knop “Cookie Settings” onderaan de website, waarmee u kunt bepalen welke groepen cookies u toestaat. U kunt uw browserinstellingen ook gebruiken om uw toestemming om ons gebruik van cookies op elk moment in te trekken en al geplaatste cookies te verwijderen. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde gebieden of functies van onze site.
Om meer te weten te komen over cookies, gaat u naar: www.allaboutcookies.org of zie www.youronlinechoices.eu waar u aanvullende informatie vindt over reclame op basis van surfgedrag en online privacy.


Hoe lang bewaart u mijn gegevens?
Waar we gegevens inzake accountregistratie bewerken, doen we dit zolang uw account actief is of zolang u een actieve gebruiker bent van onze site en niet langer dan zes jaar hierna. Waar we persoonlijke gegevens verwerken in verband met het uitvoeren van een contract of voor een wedstrijd of enquête, bewaren we de gegevens van de laatste zes jaar van onze laatste interactie met u. Waar we persoonlijke informatie verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we de gegevens tot u ons vraagt om te stoppen en voor een korte periode hierna (om ons in staat te stellen om uw verzoeken te implementeren). We houden ook bij dat u ons heeft gevraagd om geen directe marketing te sturen of om uw gegevens te verwerken zodat we dat verzoek kunnen naleven in de toekomst.
Updates aan deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan nu en dan worden bijgewerkt. We werken de datum bovenaan deze privacyverklaring dienovereenkomstig bij. In sommige gevallen, kunnen we u actief informeren over specifieke gegevensverwerkingactiviteiten of belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring zoals wettelijk vereist.
Neem contact met ons op
We hopen dat we mogelijke vragen die u hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken degelijk kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Data Protection Manager, die u kunt bereiken op dataprotection_benelux@tempursealy.com.
De gegevensbeheerder voor uw informatie is Tempur Sealy Benelux B.V. geregistreerd in The Nederland onder ondernemingsnummer Kvk 09122705 met geregistreerde adres: Traverse 2 3905 NL Veenendaal.